Jump to content

Welcome, Guest!

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

sugoimomoring

TWICE Poland Discussion Thread

Recommended Posts

Cześć wszystkim ONCE!! :sn-hi:

Wpadajcie się przywitać, jeśli tu jesteście! Poznajmy się! 
Ja nazywam się Kasia. Właściwie to mieszkam poza Polską, ale jednak Polką jestem. 
Moją biaską jest Momoring, chociaż każdą z nich kocham bardzo mocno, aż niedługo nie będę mogła się zdecydować kogo w końcu lubię najbardziej.

Możecie mnie kojarzyć z Afterschool Club z TWICE. :mn-blush:


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Awards

Cześć! 
Ciekawiło mnie czy trafię tutaj na kogokolwiek z Polski. Trochę pusto w tym poście, ale zawsze raźniej jak ktoś z Twojego kraju :) 
Mateusz jestem i tak samo bias - Momo :D
Miło poznać.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Awards


×